Unë i përmbahem Deklaratës Universale të Jetesës së bashku në paqe, si:


  Për të gjithë ata që veprojnë së bashku kundër sfidave të kohës sonë, të cilët besojnë në një shoqëri njerëzore që jetojnë në paqe, të vetëdijshëm për unitetin e saj ontologjik, ne u dërgojmë një mesazh me synimin për ta bërë Ditën Ndërkombëtare të Jetuarit së Bashku në Paqe, 16 maj për forcimin e rrethit të vëllazërisë midis qytetarëve, komuniteteve, popujve dhe shteteve.

   

  Të gjithë së bashku me zyrtarë të zgjedhur komunalë, rajonalë dhe kombëtarë, udhëheqës ekonomikë ose fetarë dhe organizata kombëtare dhe ndërkombëtare,

   

  le të nënshkruajmë Deklaratën Universale dhe të Jetojmë së Bashku në Paqe.

  Deklaratën Universale dhe të Jetojmë së Bashku në Paqe.

  Preambulë

  Duke marrë parasysh që më 8 dhjetor 2017, Kombet e Bashkuara (KB)  miratuan unanimisht midis 193 vendeve anëtare, Rezolutën A / RES / 72/130  për të shpallur 16 maj të çdo vit, Ditën Ndërkombëtare të Jetesës së Bashkuar  në Paqe (JIVEP), 

  Duke marrë parasysh që JIVEP mbështetet nga Bashkimi Afrikan (Këshilli i  Paqes dhe Sigurisë, Takimi 891, 2019) dhe nga Lëvizja e Vendeve të Jo Lidhura (Caracas, 2019), 

  Duke marrë parasysh se ajo mbështetet gjithashtu  nga shumë qytete dhe kryeqytete në të gjithë botën përmes Deklaratës së  Dyseldorfit (Observatori Ndërkombëtar i Kryetarëve të Komunave për të  Gjallët) së bashku, gusht 2019) me të cilin ata zotohen ta festojnë atë çdo vit, 

  Duke marrë parasysh se edhe sot, frika nga intoleranca e kulturave të tjera me  idenë «çdo njeri për vete» çon në konflikte politike, ekonomike, sociale dhe  mjedisore të dëmshme për Paqen, 

  Duke marrë parasysh që miliarda gra dhe burra tashmë jetojnë së bashku, në  të mirë inteligjencën duke iu referuar vlerave të faljes dhe dhembshurisë, Duke marrë parasysh që ne jemi të ndërvarur nga njëri-tjetri, pavarësisht nga  origjina jonë, besimet tona, kultura jonë, statusi ynë shoqëror, vendet tona dhe  stilet tona të jetesës, 

  Duke marrë parasysh se është detyra jonë njerëzore të veprojmë së bashku  për të krijuar kushtet e pajtimit dhe solidaritetit të familjes njerëzore, Duke marrë parasysh se është urgjente të arsimojmë brezat e rinj në Kulturën  e Paqes në mënyrë që të rriturit e së nesërmes të ndërtojnë të ardhmen e tyre  me njëri-tjetrin dhe jo kundër njëri-tjetrit. 

   

  Proklamata

  Ne, qytetarë të botës, vendimmarrës politikë, ekonomikë dhe socialë,  proklamojmë që të pajtohemi me Deklaratën Universale të Jetesës së bashku  në paqe në favor të «tolerancës, përfshirjes, mirëkuptimit dhe solidaritetit, dhe  shprehin dëshirën e thellë për të jetuar dhe vepruar së bashku, të bashkuar në  ndryshim dhe në diversiteti, me synimin për të ndërtuar një botë të  qëndrueshme të bazuar në paqe, solidaritet dhe harmoni». *

  * Ekstrakt nga rezoluta e Kombeve të Bashkuara A / RES / 72/130 për  miratimin e Ditës Ndërkombëtare të Jetesës së bashku në paqe

  Duke iu përmbajtur Deklaratës Universale të Jetesës së bashku në paqe, unë angazhohem për:

   

  Si qytetar: :

  • Të njohin barazinë e të gjithë qytetarëve si dhe ndërvarësinë lidhje që na bashkojnë, 
  • Të ndërtojmë ura dhe të shembim muret që na ndajnë, 
  • Të festojmë Ditën Ndërkombëtare të Jetesës së bashku në Paqe, me respekt  për kulturën dhe veçantitë lokale, përfshirë ndërmarrjen e nismave arsimore dhe kryerjen e tyre aktivitete sensibilizuese, 
  • Të veprojë me institucionet kombëtare për t’i inkurajuar ata të krijojnë kushtet  për të që të jetojmë së bashku në paqe. 

  Si një komunal, rajonal ose kombëtar i zgjedhur:

  • Të promovojë Të jetojmë së bashku në paqe përmes njohjes dhe respektit  për të gjithë format e diversitetit dhe lufta kundër diskriminimit për të lehtësuar  bashkëjetesën harmonike në qytete, 
  • Të inkurajojë unitetin dhe kohezionin shoqëror duke punuar sa më afër  forcave jetësore të komunitetit për të ndërtuar besimin e ndërsjellë dhe për të  nxitur zhvillimin e një ndjenje që i përkasin shoqërisë për të gjithë qytetarët, • Zbatimi i strategjive që promovojnë 
  • Të jetojmë së bashku dhe të bëjmë së  bashku aktivitete të afërsisë që lehtësojnë kontaktet midis të gjithë qytetarëve. 

   

  Si udhëheqës biznesi:

  • Të punojmë për një ekonomi që respekton jetën dhe dinjitetin njerëzor dhe  që vlerëson sjellje bashkëpunuese me të gjithë aktorët e interesuar, 
  • Të promovojmë shfaqjen e punëve kolektive që u japin kuptim akteve tona të  përditshme dhe zhvillojnë biznese që i shërbejnë mirëqenies së përbashkët  me fitim si mjet dhe jo si qëllim, 
  • Të modifikojë praktikat dhe të menaxhojë ndikimin e aktiviteteve ekonomike  në biodiversitet gjithashtu mbi ngrohjen globale dhe për të miratuar politika që  synojnë barazinë, në veçanti paga, midis burrave dhe graveticular equal pay for men and women.

  Si udhëheqës fetar: 

  • Të kontribuojë në pajtimin e familjes njerëzore duke respektuar larminë e saj  fetare dhe shpirtërore.

  Si Kryetar i Shtetit ose Qeverisë: 

  • Të vazhdojë të veprojë në favor të pajtimit në mënyrë që të kontribuojë në  paqe dhe zhvillim të qëndrueshme, duke përfshirë punën me komunitetet,  udhëheqësit fetarë dhe të tjerët palët e interesuara, duke miratuar masa solidariteti dhe duke inkurajuar qeniet njerëzore që falje dhe dhembshuri, 
  • Të krijohen kushtet për të zvogëluar pabarazitë sociale dhe ekonomike, dhe  në veçanti ndalimin e shfrytëzimit të fëmijëve, 
  • Të prezantojë mësimdhënien e Kulturës së Paqes në programet shkollore  gjatë gjithë kohës.

  Si një organizatë ose institucion kombëtar ose ndërkombëtar:

  • Të sigurohet që rekomandimet dhe parimet mbi të cilat mbështetet rezoluta A / RES / 72/130 i Kombeve të Bashkuara në lidhje me JIVEP janë shndërruar  në veprime konkrete, 
  • Të promovojë konferenca ndërkombëtare në favor të Jetesës së bashku në  paqe dhe të marrin pjesë në përpjekjet e koordinuara të veprimit në nivelin  planetar. 
  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you.

  X