ПРИСЪЕДИНЯВАЙКИ СЕ КЪМ ОСНОВОПОЛАГАЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА „ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО В МИР“, СЕ АНГАЖИРАМ:

  Отправяме това послание към всички, които действат заедно по отношение на предизвикателствата на нашето време, които вярват в идеята за едно помирено човечество, осъзнало своята изконна общност. Целта на нашия призив е – в навечерието на Международния Ден на „Да Живеем заедно в Мир“, който се състои всяка година на 16 май – да се опитаме да направим от този ден средство, чрез което да изтъчем и укрепим кръга на братството между всички граждани – мъже и жени – на света, между общностите, народите, държавите.

   

  Всички заедно с народните избраници – на общинско, регионално и национално ниво, с икономическите и религиозните лидери, с националните и международни организации, нека подпишем Всеобщата Декларация на „Да Живеем заедно в Мир“.

   

  Колективното действие ще бъде най-добрият път, за да можем да претворим в реалността концепцията на „Да Живеем заедно в Мир.“

  ВСЕОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ НА „ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО В МИР“

  ВЪВЕДЕНИЕ

  Отчитайки, че на 8 декември 2017 г. 193-те членки на Организацията на Обединените Нации /ООН/ приеха единодушно Резолюция A/RES/72/130, обявяваща 16 май за Международен Ден на „Да живеем заедно в Мир“ /МДДЖЗМ/,

  Отчитайки, че МДДЖЗМ е подкрепен от Африканския Съюз /Съветът за Мир и Сигурност, Реюнион /891, 2019/ и от Движението на необвързаните държави /Каракас, 2019/,

  Отчитайки подкрепата на многобройни градове и столици по света чрез Декларацията от Дюселдорф /Международна обсерватория на кметовете за „Да живеем заедно в мир“, август 2019/,

  Отчитайки, че днес все още страхът от различния подхранва липсата на толерантност и че културата на „всеки за себе си“ води до политически, икономически, социални и свързани в околната среда конфликти, които вредят на Мира,

  Отчитайки, че милиарди жени и мъже вече живеят заедно в добро разбирателство, черпейки вдъхновение от ценностите, базирани върху прошката и състраданието,

  Отчитайки, че всички ние зависим взаимно един от друг, независимо от нашия произход, вярвания, социален статут, мястото и начинът, по който живеем,

  Отчитайки, че нашият дълг към човечеството изисква да действаме заедно, за да създадем условия за помирение и солидарност на човешкото семейство,

  Отчитайки, че е вече е неотложен императивът да бъдат възпитавани младите поколения в Културата на Мира, за да може утрешните хора да изградят своето бъдеще един с друг, а не един срещу друг,

   

   

  ЗАЯВЯВАМЕ

  Ние, гражданките и гражданите на света, в това число и взимащите решения в областта на политическата, икономическата и социалната сфера, се присъединяваме към Всеобщата Декларация на „Да живеем заедно в мир“ в подкрепа на „толерантността, приобщаването на всеки, взаимното разбирателство и солидарността, като изразяваме дълбокия си стремеж да живеем и действаме заедно, обединени в различията и многообразието, с цел да изградим един годен за живеене свят, почиващ върху мира, солидарността и хармонията.“*

  * Извадка от резолюцията на Обединените Нации A/RES/72/130 относно приемането на Международния Ден «Да живеем заедно в Мир »

   

  ПРИСЪЕДИНЯВАЙКИ СЕ КЪМ ОСНОВОПОЛАГАЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА „ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО В МИР“, СЕ АНГАЖИРАМ:

   

  Като гражданка или гражданин:

  • Да зачитам равенството на всички граждани, както и взаимната свързаност между нас;
  • Да изграждам мостове и да разрушавам стените, които ни разделят;
  • Да чествам Международния Ден на „Да живеем заедно в мир“, зачитайки културата и местните особености, в това число да участвам в инициативи, свързани с образованието и да предприемам действия за привличане на вниманието към тези ценности;
  • Да действам пред националните институции с цел да ги поощрявам да създават условия за „Да живеем заедно в Мир“.

  Като общински, регионален и национален избраник:

  • Да промотирам „Да живеем заедно в Мир“, посредством признаването и уважението на всички различия, както и да се боря срещу дискриминацията, за да съдействам за хармоничното съвместно съществуване в населените места,
  • Да окуражавам единството и социалната сплотеност, като работя възможно най-близо до живите сили на общността, за да съдействам за изграждането на взаимно доверие и чувство за принадлежност към обществото у всеки гражданин,
  • Да внедрявам стратегии, които да допринасят за „Да живеем заедно в Мир“ и за „Да Създаваме Заедно“ чрез дейности, съдействащи за близкия контакт между гражданите.

  Като ръководител на фирма:

  • Да работя в полза на икономика, която да се отнася с уважение към живота и човешкото достойнство; която да поощрява поведението на сътрудничество между различните съставни сили на общността;
  • Да работя в полза на създаването на колективни продукти, които да дават смисъл на ежедневните ни действия и да развиват начинания в полза на всеобщото благо и за които извличането на полза да е средство, а не цел;
  • Да променям при необходимост практиките, като отчитам влиянието на икономическите дейности върху биоразнообразието, както и климатичното затопляне; да въвеждам фирмена политика, която да цели равенството на възнаграждението между мъжете и жените.

  Като религиозен лидер:

  • Да съдействам за помиряването на човешкото семейство в дух на уважение към религиозните и духовните различия.

  Като държавен глава или правителствен ръководител:

  • Да продължа да действам в полза на помирението, с цел да допринеса за укрепването на мира и устойчивото развитие, като по-специално работя с различните общности, с религиозните лидери и останалите обществени актьори, въвеждайки мерки, които да водят до солидарност и поощряване на човешките същества към поведение на прошка и съчувствие,
  • Да изградя условия за намаляване на социалните и икономически неравенства, като по-специално забраня експлоатацията на децата,
  • Да въведа обучението в Културата на Мира в учебните програми през целия процес на обучение.

  Като национална или международна Организация или Институция:

  • Да направя необходимото, за да може препоръките и принципите, върху които се базира резолюцията A/RES/72/130 на ООН, касаеща МДДЖЗМ, да се превъплътят в конкретни действия,
  • Да съдействам за организирането на международни конференции в полза на „Да живеем заедно в Мир“ и да участвам в координираните усилия на тази дейност на планетарно ниво.
  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you.

  X