Ik onderschrijf de Universele Verklaring van Samenleven in Vrede als :

  Tot eenieder die zich inspant om de uitdagingen van onze tijd in zinvolle banen te leiden, tot eenieder die zich inspant voor een vredevolle mensheid die bewust is van haar oorspronkelijke één-zijn richten wij dit verzoek om van de Internationale Dag van het Samen Leven in Vrede op 16 mei een dag te maken die broederschap bevordert en versterkt tussen de burgers, de gemeenschappen, de volkeren en de staten.

   

  Samen met de gemeenteraadsleden, de regionale en de nationale verkozenen, de economische en religieuze leiders en de nationale en internationale instellingen gaan wij deze Universele Verklaring van het Samen Leven in Vrede ondertekenen. 

   

  Collectieve actie is de beste weg naar de opbouw van een echte Samenleving in Vrede.

  Universele verklaring van het Samen Leven in Vrede

  Preambule

  Overwegend dat de VN op 8 december 2017 met unanimiteit van de stemmen van de 193 lidstaten resolutie A/72/130 hebben aanvaard die de 16e mei van elk jaar tot een Internationale Dag van het Samen Leven in Vrede instelt [IDSLV],

  Overwegend dat de IDSLV wordt gesteund door de Afrikaanse Unie (Vredes- en Veiligheidsraad, vergadering 891, 2019) en door de Beweging van Niet-Gebonden Landen (Caracas, 2019),

  Overwegend dat die VN resolutie ook wordt gesteund door vele steden en hoofdsteden in de wereld via de Verklaring van Düsseldorf (Internationaal Observatorium van burgemeesters voor samenleven, augustus 2019), waarmee zij zich ertoe verbinden die elk jaar te vieren,

  Overwegend dat ook vandaag nog de angst voor de ander onverdraagzaamheid aanwakkert en dat de cultuur van «ieder voor zich» leidt tot politieke, economische, sociale en milieuconflicten die schadelijk zijn voor de vrede,

  Overwegend dat miljarden vrouwen en mannen in een goede verstandhouding samen leven op basis van de waarden van vergiffenis en compassie,

  Overwegend dat wij allen onderling afhankelijk zijn van elkaar ongeacht onze afkomst, onze geloofsvormen, culturen, sociale status, onze woonplaatsen en manieren van leven,

  Overwegend dat het onze menselijke plicht is ons samen in te spannen om de voorwaarden te scheppen die verzoening en solidariteit binnen de menselijke familie mogelijk maken,

  Overwegend dat het een dringende noodzaak is de jonge generaties op te voeden naar een cultuur van Vrede zodat ze hun toekomst sàmen uitbouwen, de ene mèt de andere en niet ten koste van de andere,

   

  Artikel

   

  Als burgers van deze wereld en als politieke, economische en sociale beleidsverantwoordelijken verklaren wij hierbij dat wij de Universele Verklaring van het Samen Leven in Vrede onderschrijven. Met het oog op “verdraagzaamheid, inclusie, begrip en solidariteit, en onze diepste verlangens uiten om samen te leven en te handelen, verenigd in onze verschillen en onze diversiteit om een leefbare wereld op te bouwen gestoeld op vrede, solidariteit en harmonie” *

  * Uittreksel van Resolutie A/RES/72/130 van de Verenigde Naties betreffende de aanneming van de Internationale Dag van het Samen Leven in Vrede

   

  Ik onderschrijf de Universele Verklaring van het Samen Leven in Vrede en verbind mij ertoe om:

  Als burger

  • De gelijkheid van alle burgers zonder onderscheid te erkennen alsook de onderlinge afhankelijkheid van al onze banden,
  • Bruggen te slaan en de muren die ons scheiden af te breken,
  • De Internationale Dag van het Samen Leven te vieren met eerbiediging van de lokale cultuur en eigenheden, educatieve initiatieven op te zetten en bewustwordingsacties te voeren,
  • Bij de nationale instellingen erop aan te dringen dat zij de voorwaarden scheppen voor het Samen Leven in Vrede.

   

  Als gemeentelijk, regionaal of nationaal verkozene

  • Het Samen Leven in Vrede te bevorderen door alle vormen van verscheidenheid te erkennen en te respecteren, discriminatie te bestrijden om een harmonieus samenleven in steden te vergemakkelijken,
  • De sociale eenheid en verbondenheid aan te moedigen door zo dicht mogelijk bij de levende krachten in de basis te werken ten einde vertrouwen op te bouwen en het gevoel van saamhorigheid in een samenleving met alle burgers te begunstigen,
  • Strategieën uit te werken die het Samen Leven en het buurtleven bevorderen bij alle burgers.

   

  Als bedrijfsleider, ondernemer

  • Mij in te spannen voor een economie die het leven en de menselijke waardigheid respecteert waarin een respectvolle samenwerking met alle belanghebbenden hoog in het vaandel staat,
  • Collectieve initiatieven te bevorderen die onze dagelijkse acties zinvol maken, en ondernemingen te ontwikkelen die in dienst staan van het algemeen welzijn met winst als middel en niet als doel,
  • Praktijken in te voeren die de impact van economische activiteit op klimaatopwarming beperken, en een beleid te voeren dat loongelijkheid tussen man en vrouw nastreeft.

   

  Als religieuze leider

  • Bij te dragen aan de verzoening van de menselijke familie met eerbiediging van haar godsdienstige en geestelijke verscheidenheid.

   

  Als Staat en als regering

  • Te blijven streven naar verzoening om aldus bij te dragen aan vrede en duurzame ontwikkeling in samenwerking met de gemeenschappen, de religieuze leiders en de andere ondertekenaars, en maatregelen van verzoening en solidariteit te treffen en de mensen aan te sporen tot vergeving en mededogen,
  • De voorwaarden in het leven te roepen die de sociale en economische ongelijkheid verminderen, en meer bepaald kinderarbeid te verbieden,
  • Onderwijs van de Cultuur van Vrede op te nemen in de volledige schoolloopbaan.

   

   Als internationale of nationale organisatie of instelling

  • Ervoor zorgen dat de aanbevelingen en beginselen die ten grondslag liggen aan VN-resolutie A/RES/72/130 over de IDSLV  in concrete acties worden omgezet,
  • Internationale conferenties op te zetten ten gunste van het Samen Leven in Vrede en deel te nemen aan gecoördineerde acties op wereldwijd niveau.
  Contact Us

  We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you.

  X